Bac Logică 2022 | Sesiunea specială

Subiectul I

30 de puncte

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Atunci când stabilim dacă o demonstrație este corectă sau nu, analizăm: 

a. fundamentul demonstrației, care trebuie să depindă de demonstrarea tezei 

b. procedeul demonstrației, care trebuie sa cuprindă numai raționamente valide 

c. teza de demonstrat, care trebuie sa fie o propoziție falsă 

d. premisele/argumentele demonstrației, care trebuie să fie propoziții false 

2. Raționamentul a cărui concluzie nu spune mai mult decât premisele din care a fost obţinută se numește: 

a. raționament inductiv incomplet 

b. analogie 

c. raționament deductiv 

d. raționament inductiv prin simplă enumerare 

3. Termenii număr par și număr divizibil cu 2 se află în raport de: 

a. identitate 

b. contrarietate 

c. ordonare 

d. contradicție 

4. Predicatul logic al propoziției Există automobile electrice marca Tesla este: 

a. automobile electrice 

b. automobile 

c. (automobile) marca Tesla 

d. există 

5. În structura unei clasificări nu putem regăsi: 

a. procesul de clasificare 

b. elementele clasificării 

c. clasele 

d. criteriul clasificării 

6. Din punct de vedere extensional, termenul tigru este un termen: 

a. singular 

b. simplu 

c. general 

d. concret 

7. Cuantorul propoziției Toate narcisele sunt flori este: 

a. „toate” 

b. „toate narcisele” 

c. „sunt” 

d. „sunt flori”

8. În cazul inducției complete putem concluziona că întreaga clasă de obiecte posedă o anumită proprietate dacă: 

a. majoritatea obiectelor posedă respectiva proprietate 

b. un număr mare de obiecte posedă respectiva proprietate 

c. câteva obiecte posedă respectiva proprietate 

d. fiecare obiect posedă respectiva proprietate 

9. Dacă termenului fizician celebru i se elimină proprietatea celebru atunci: 

a. extensiunea scade, iar intensiunea crește 

b. intensiunea nu se modifică 

c. extensiunea rămâne constantă 

d. extensiunea crește, iar intensiunea scade 

10. Propoziția Unele păsări sunt zburătoare este: 

a. universală afirmativă 

b. universală negativă 

c. particulară afirmativă 

d. particulară negativă 20 de puncte 

B. Fie termenii A, B, C, D şi E astfel încât termenul A se află în raport de identitate cu termenul B, termenul C se află în raport de încrucișare cu termenul B și în raport de contrarietate cu termenul D, iar termenul D este subordonat termenului A. Termenul E este specie atât a termenului B, cât și a termenului C. 

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. 2 puncte 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

a. Unii C nu sunt E. 

b. Toţi D sunt B. 

c. Niciun A nu este E. 

d. Unii D sunt B. 

e. Toți C sunt E. 

f. Unii A sunt C. 

g. Niciun E nu este A. 

h. Toți B sunt C. 8 puncte

Rezolvare

A.

1 – B

2 – C

3 – A

4 – C

5 – A

6 – C

7 – A

8 – D

9 – D

10 – C

B.

1. 

...

Subiectul II

30 de puncte

Se dau următoarele propoziţii: 

1. Toate operele de artă sunt realizări bazate pe eforturi conștiente. 

2. Unele științe nu sunt demersuri de cercetare deductivă. 

3. Niciun stereotip nu este rezultat al gândirii critice. 

4. Unele opere filosofice sunt lecturi fundamentale. 

A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, subalterna propoziției 1, contradictoria propoziției 2, contrara propoziției 3 și subcontrara propoziției 4. 8 puncte 

B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 3, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte 

C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, conversa obversei supraalternei propoziției 4, respectiv, conversa supraalternei propoziției 2. 6 puncte

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Dacă toate cărțile recomandate de școală sunt lecturi indispensabile educației, atunci unele lecturi indispensabile educației sunt cărți recomandate de școală. 

Y: Toate romanele polițiste sunt lecturi palpitante, deoarece toate lecturile palpitante sunt romane polițiste. 

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului Y. 2 puncte

Rezolvare

A.

Subalterna propoziției 1: SiP – Unele opere de artă sunt realizări bazate pe eforturi conștiente.

Contradictoria propoziției 2: SaP – Toate științele sunt demersuri de cercetare deductivă.

...

Subiectul III

30 de puncte

A. Fie următoarele două moduri silogistice: eio-1, aeo-4. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte 

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi propoziţia „Niciun elev conștiincios nu este nepregătit pentru examene”. 6 puncte 

C. Fie următorul silogism: Unele limbi moderne sunt limbi romanice, deci unele limbi similare cu limba română sunt limbi moderne, din moment ce toate limbile romanice sunt similare cu limba română. 

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

1. Termenul minor este reprezentat de termenul „limbi romanice”.

2. Premisa majoră a silogismului este o propoziție particular afirmativă. 

3. Predicatul logic al concluziei este nedistribuit în premisă, dar este distribuit în concluzie. 

4. Termenul mediu este distribuit în ambele premise. 4 puncte 

D. Fie următoarea definiţie: Conversiunea este o inferență imediată care nu este obversiune. 

1. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte 

2. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul 1. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „conversiune”. 4 puncte

Rezolvare

A.

1.

Schema de inferență corespunzătoare modului eio-1 (Ferio):

(+) MeP (+)

(-) SiM (-)

(-) SoP (+)

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Logică 2022 | Sesiunea specială

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.