Lock

Bac Logică 2022 | Modele de subiecte

Lock

Citește aici rezolvările modelelor de subiecte pentru bacalaureatul la logică din 2022!

Subiectul I

30 de puncte

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 20 de puncte

1. Într-o demonstrație corectă, teza de demonstrat: 

a. este neclar formulată 

b. este cel puțin o propoziție probabilă 

c. este o propoziție infirmată 

d. se modifică pe parcursul demonstrației 

2. Raționamentul Deoarece niciun lucru constructiv nu este discuție tensionată, urmează că unele discuții tensionate nu sunt constructive, este: 

a. deductiv imediat, de tip conversiune prin accident 

b. inductiv incomplet, de tip inducție științifică 

c. deductiv imediat, de tip obversiune 

d. deductiv mediat, de tip silogism 

3. Termenii examen și examen final se află în raport de: 

a. identitate

 b. încrucișare 

c. contrarietate 

d. ordonare 

4. În cadrul propoziției „Unii copii sunt dornici să meargă la școală” cuantorul este: 

a. singular 

b. universal 

c. particular 

d. individual 

5. Încălcarea regulii omogenității, în cazul clasificării, presupune ca: 

a. într-o operație să se folosească simultan mai multe criterii 

b. între clasele aflate pe aceeași treaptă să existe raporturi de ordonare 

c. deosebirile dintre obiectele aceleeași clase să fie mai importante decât asemănările 

d. în clasele obținute să nu se regăsească fiecare dintre elementele inițiale ale clasificării 

6. Din punct de vedere intensional, termenul test de chimie este: 

a. abstract, absolut 

b. concret, compus 

c. negativ, precis 

d. vid, vag 

7. Concluzia unei inducții incomplete este:

a. probabilă și are caracter amplificator 

b. certă/sigură și are caracter amplificator 

c. probabilă și are caracter diminuator 

d. certă/sigură și are caracter diminuator

8. Inducția completă este o argumentare care presupune: 

a. simpla repetare a unor constatări și absența unui contra-exemplu 

b. o concluzie cu caracter cert 

c. o clasă cu un număr infinit de obiecte 

d. o concluzie probabilă 

9. Seria de termeni ordonați descrescător din punct de vedere extensional este: 

a. rândunică, pasăre migratoare, pasăre, animal 

b. pasăre, animal, rândunică, pasăre migratoare 

c. pasăre migratoare, animal, rândunică, pasăre 

d. animal, pasăre, pasăre migratoare, rândunică 

10. Propoziția categorică Unele cireșe sunt amare este: 

a. particulară afirmativă 

b. particulară negativă 

c. universală afirmativă 

d. universală negativă  

B. Fie termenii A, B, C, D şi E astfel încât termenii B și C sunt în raport de încrucișare; termenii A și D sunt în raport de identitate, fiind subordonați intersecției dintre termenii B și C; termenul E se află în raport de încrucișare cu termenii B și C, dar, în același timp, în raport de opoziție cu termenii A și D. 8 puncte

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. 2 puncte 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

a. Niciun E nu este D. 

b. Toți A sunt B. 

c. Unii C nu sunt B. 

d. Unii E sunt A. 

e. Unii B nu sunt C. 

f. Toți C sunt D. 

g. Niciun C nu este E. 

h. Unii B sunt E.

Rezolvare

A.

1 – b

2 – a

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Se dau următoarele propoziţii: 

1. Nicio mașină de epocă nu este ieftină. 

2. Unii profesioniști sunt medici. 

3. Unii elevi de clasa a XII-a nu sunt premianți. 

4. Toate filmele istorice sunt educative. 

A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contrara propoziției 1, subcontrara propoziției 2, contradictoria propoziției 3 și subalterna propoziției 4. 8 puncte 

B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 2, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte 

C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, conversa obversei contradictoriei propoziției 3, respectiv, obversa contrarei propoziției 4. 6 puncte

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Ideea conform căreia toți cei orgolioși sunt prea siguri pe ei înșiși, se poate deduce din faptul că toți cei prea siguri pe ei înșiși sunt orgolioși. 

Y: Dacă unii oratori nu sunt experimentați, atunci unii oratori sunt neexperimentați. 

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. 2 puncte

Rezolvare

...

B.

Conversa propoziției 1: PeS – Nicio mașină ieftină nu este o mașină de epocă.

Conform operației: (+) SeP (+) → (+) PeS (+)

Obversa propoziției 1: SaP̅ – Toate mașinile de epocă sunt scumpe.

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aoo-2, aaa-4. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte 

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi propoziţia “Unele romane de aventuri nu sunt interesante pentru adolescenți”. 6 puncte 

C. Fie următorul silogism: 

Este adevărat că unele lecții de logică sunt greu de învățat, știut fiind faptul că unele lecții ce conțin informații mai tehnice sunt lecții de logică și că toate lecțiile ce conțin informații mai tehnice sunt greu de învățat. 

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

1. Termenul mediu este distribuit numai în premisa majoră. 

2. Predicatul logic al concluziei este reprezentat de termenul „lecții de logică”. 

3. Concluzia silogismului este o propoziție universală afirmativă. 

4. Termenul minor este distribuit în concluzie, dar nedistribuit în premisă. 4 puncte 

D. Fie următoarea definiţie: Educația este cel mai valoros dar oferit oamenilor de către zei

1. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte 

2. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul 1. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „educație”. 4 puncte

Rezolvare

A.

2.

Modul silogistic aoo-2 este valid dacă în urma reprezentării premiselor, regăsim reprezentată pe diagramă și concluzia. Începem prin reprezentarea premisei universale, PaM , prin hașurarea zonei din cercul P care nu se află în intersecție cu M (zona este vidă, întrucât nu există niciun P care să nu fie în același timp și M). Se reprezintă apoi premisa particulară, SoM, prin plasarea unui asterisc în zona cercului S care nu se află în intersecție cu M (există cel puțin ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Logică 2022 | Modele de subiecte

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.