Bac Logică 2019 | Sesiunea Iulie

Acest eBook conține rezolvarea examenului de Bacalaureat la Logică care a avut loc în luna Iulie 2019. Citește rezolvarea celor 3 subiecte conform baremului emis de Ministerul Educației.

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Teza de demonstrat:

a. poate fi o propoziție infirmată

b. poate fi înlocuită pe parcursul demonstrației

c. trebuie să fie clar și precis formulată

d. trebuie să contribuie la demonstrarea fundamentului

2. Raționamentul Dacă toți elevii sunt sportivi, atunci unii sportivi sunt elevi este :

a. deductiv imediat

b. deductiv mediat

c. inductiv imediat

d. inductiv mediat

3. Termenii fructe și caise se află în raport logic de:

a. identitate

b. ordonare

c. contrarietate

d. încrucișare

4. Subiectul logic al propoziției Unele flori de primăvară sunt albe este:

a. unele flori de primăvară

b. flori de primăvară

c. unele flori

d. flori

5. Pe aceeași treaptă a unei clasificări corecte, între clasele obținute trebuie să existe numai raporturi logice de:

a. opoziție

b. ordonare

c. identitate

d. încrucișare

6. Termenul pisică albă este, din punct de vedere intensional:

a. nevid, general, distributiv, precis

b. relativ, abstract, simplu, negativ

c. vid, singular, colectiv, vag

d. absolut, concret, compus, pozitiv

7. În cazul unei inducţii incomplete, concluzia este:

a. probabilă

b. mai puţin generală decât premisele

c. întotdeauna falsă

d. întotdeauna adevărată 

8. Inducţia completă este:

a. o generalizare într-o clasă infinită de obiecte

b. o generalizare într-o clasă finită de obiecte

c. o particularizare într-o clasă infinită de obiecte

d. o particularizare într-o clasă finită de obiecte

9. Dacă termenului casă de vacanță i se elimină însușirea de vacanță, atunci:

a. intensiunea și extensiunea scad simultan

b. intensiunea și extensiunea cresc simultan

c. intensiunea crește, extensiunea scade

d. extensiunea crește, intensiunea scade

10. Un sofism este un raționament:

a. eronat, făcut cu intenție

b. eronat, făcut fără intenție

c. corect, făcut cu intenție

d. corect, făcut fără intenție                              20 de puncte

B. Fie termenii A, B, C şi D, astfel încât termenul A este în raport de contradicție cu termenul B, termenul C este subordonat termenului A și totodată se află în raport de contrarietate cu termenul D.Termenul D este o specie a termenului A și se află în opoziție cu termenul B.

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei patru termeni.        4 puncte

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

a. Niciun D nu este C.

b. Unii C nu sunt A.

c. Toți B sunt D.

d. Unii D sunt C.

e. Unii A sunt C.

f. Niciun A nu este B.

Rezolvare:

A. 

 1. C
 2. A
 3. B
 4. B
 5. A
 6. D
 7. A
 8. B
 9. D
 10. A

B.

1. ...

Subiectul al II-lea

Se dau următoarele propoziții:

1. Niciun lider de opinie nu este timid.

2. Unele resurse naturale nu sunt regenerabile.

3. Unii studenți sunt antreprenori de succes.

4. Toate cosmeticele sunt produse perisabile.

A. Precizaţi formulele logice corespunzătoare propozițiilor 2 și 4.      2 puncte

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contradictoria propoziției 1, subcontrara propoziției 2, supraalterna propoziției 3 și subalterna propoziției 4.     8 puncte

C. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 1 şi 4, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural.      8 puncte

D. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, obversa conversei propoziției 3.      4 puncte

E. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel:

X: Dacă unele fapte nu sunt morale, atunci unele fapte sunt imorale.

Y: Dacă toate legumele sunt alimente sănătoase, atunci toate alimentele sănătoase sunt legume.

Pornind de la această situație:

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi;      4 puncte

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate;     2 puncte

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului Y. 2 puncte

Rezolvare:

A.

Propoziția 2: SoP

Propoziția 4: SaP

B.

Contradictoria propoziției 1: SiP – Unii ...

Subiectul al III-lea

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aae-2, iai-3. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă.       8 puncte

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi propoziţia “Nicio propoziție clară nu este interpretabilă”. 6 puncte

C. Fie următorul silogism: Unele cărți ce conțin termeni complicați nu sunt cărți ușor de citit pentru că nicio carte de filosofie nu este ușor de citit, iar toate cărțile de filosofie sunt cărți ce conțin termeni complicați.

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

1. Termenul mediu este distribuit în ambele premise.

2. Predicatul logic al concluziei este reprezentat de termenul „cărți ce conțin termeni complicați”.

3. Concluzia silogismului este o propoziție particulară negativă.

4. Subiectul logic al concluziei este distribuit atât în premisă, cât și în concluzie. 4 puncte

D. Fie următoarea definiţie: Geografia este știința care studiază munții și câmpiile.

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată.     2 puncte

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „geografia”.      4 puncte

Rezolvare:

A. 

1.

Schema de inferență corespunzătoare modului aae-2...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Logică 2019 | Sesiunea Iulie

[1]
Review-urile utilizatorilor
 • 06.05.2021
  Scris de Elev in clasa a 9-a