Bacalaureat Logică 2017 | Sesiunea specială

Citește rezolvarea celor 3 subiecte ale examenului de Bacalaureat 2017 - Sesiunea specială la disciplina Logică, argumentare și comunicare care a avut loc în data de 8 Iunie.

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. (20 de puncte)

1. Nu este o regulă a demonstrației:
a. teza de demonstrat trebuie să fie clar și precis formulată
b. teza de demonstrat trebuie să fie cel puțin o propoziție probabilă
c. teza de demonstrat trebuie să rămână aceeași pe tot parcursul demonstrației
d. teza de demonstrat trebuie să fie o propoziție infirmată

2. Raționamentul Niciun pește nu este mamifer, deci niciun mamifer nu este pește este:
a. inductiv, mediat
b. deductiv, imediat
c. inductiv, imediat
d. deductiv, mediat

3. Raportul de contrarietate se stabilește între termenii:
a. carte - carte de logică
b. elev - român
c. urs - mamifer
d. pisică - câine

4. Subiectul logic al propoziției Nicio lecție extraordinară de filosofie nu este utilă ignoranților
este:
a. nu este utilă ignoranților
b. lecție extraordinară de filosofie
c. nicio lecție extraordinară
d. nicio lecție extraordinară de filosofie

5. Printre regulile de corectitudine ale operației de clasificare se regăsesc:
a. regula completitudinii, regula omogenității, regula criteriului unic
b. regula opoziției între clase, regula consistenței, regula omogenității
c. regula circularității, regula clarității și preciziei, regula criteriului unic
d. regula concordanței între clase, regula circularității, regula omogenității

6. Din punct de vedere extensional, termenul echipă de fotbal este:
a. absolut, general, distributiv, precis
b. abstract, singular, compus, vag
c. nevid, general, colectiv, precis
d. compus, general, colectiv, vag

7. Raționamentul Unii funcționari publici sunt coruptibili, deci toți funcționarii publici sunt
coruptibili este un exemplu de inducție:
a. neomogenă
b. negativă
c. imorală
d. incompletă

8. Raționamentul Fiecare cetățean educat este responsabil pentru faptele sale, deci toți
cetățenii educați sunt responsabili pentru faptele lor este un exemplu de:
a. deducție completă
b. inducție completă
c. deducție incompletă
d. inducție incompletă

9. Extensiunea termenului prăjitură este formată din:
a. totalitatea prăjiturilor
b. savarine, amandine
c. zahăr, făină, ouă, rom
d. totalitatea consumatorilor

10. Propoziția Toate examenele sunt de dificultate medie este:
a. particulară negativă
b. particulară afirmativă
c. universală negativă
d. universală afirmativă

Rezolvare:

B. Fie termenii A, B, C şi D, astfel încât termenii A și B se află în raport de încrucișare, termenul C se află în raport de încrucișare cu A și cu B, iar D este un termen supraordonat celor trei
termeni.

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei patru termeni. (4 puncte)
2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): (6 puncte)

a. Niciun C nu este A.
b. Toţi A sunt D.
c. Unii B nu sunt D.
d. Toți A sunt B.
e. Unii C sunt B.
f. Niciun D nu este C. 

Rezolvare:

Subiectul al II-lea

Se dau următoarele propoziţii:

1. Toate insectele sunt animale nevertebrate.
2. Nicio știință nu este activitate irațională.
3. Unele automobile de epocă sunt bunuri de colecție.
4. Unele texte de filosofie nu sunt ușor de înțeles.

A. Precizaţi formulele logice corespunzătoare propozițiilor 1 și 4. (2 puncte)

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contradictoria propoziției 1, contrara propoziției 2, supraalterna propoziției 3, și subcontrara propoziției 4. (8 puncte)

C. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 1 și 3, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural.  (8 puncte)

D. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural obversa conversei propoziției 2.  (4 puncte)

E. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel:
X: Dacă toate lebedele sunt păsări migratoare, înseamnă că unele păsări migratoare sunt lebede.
Y: Dacă toți elefanții sunt animale de mari dimensiuni, reiese că toate animalele de mari dimensiuni sunt elefanți.

Pornind de la această situație:
a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; (4 puncte)
b. explicați corectitudinea raționamentelor formalizate. (4 puncte)

Subiectul al III-lea

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aaa-2, aee-4.

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. (8 puncte)

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. (6 puncte)

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi propoziţia “Unele decizii ale părinților nu sunt agreate de copii”. (6 puncte)
C. Fie următorul silogism: Dacă unii elevi sunt nerăbdători să ajungă studenți, atunci unii liceeni sunt nerăbdători să ajungă studenți, având în vedere că toți liceenii sunt elevi.
a. Precizați termenul major al silogismului dat. (2 puncte)
b. Menționați, în limbaj natural, premisa minoră a silogismului dat. (2 puncte)

D. Fie următoarea definiţie:
Polițistul este îngerul păzitor din intersecție.
a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. (2 puncte)
b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „polițist”. (4 puncte)

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Logică 2017 | Sesiunea specială

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.