Bacalaureat Logică 2017 | Sesiunea Iunie - Iulie

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Una din regulile corectitudinii demonstrației, referitoare la teza de demonstrat, este:

a. teza de demonstrat trebuie să fie clar și precis formulată

b. teza de demonstrat trebuie să fie o propoziție care a fost infirmată

c. teza de demonstrat trebuie să fie înlocuită cu altă teză d. teza de demonstrat trebuie să fie înlocuită cu altă teză printr-o reformulare aparent identică

2. Raționamentul Păsările nu sunt reptile și reptilele nu zboară, deci există păsări care zboară este un exemplu de raționament:

a. inductiv incomplet

b. inductiv complet

c. deductiv imediat

d. deductiv mediat

3. Termenii lalea și trandafir se află în raport de:

a. ordonare

b. încrucișare

c. opoziție

d. concordanță

4. Predicatul logic al propoziției Adevărul este un concept filosofic este:

a. adevărul

b. un concept filosofic

c. este

d. un concept

5. Pe aceeași treaptă, clasificarea oamenilor în bărbați, femei, copii este:

a. corectă, are criteriu unic

b. incorectă, cu mai multe trepte

c. incorectă, nu are criteriu unic

d. corectă, cu mai multe criterii

6. Din punct de vedere extensional, termenul roi de albine este:

a. vid, general

b. nevid, singular

c. distributiv, general

d. nevid, colectiv

7. Este un exemplu corect de inducție incompletă: a. Dacă niciun pictor nu scrie versuri, atunci unii oameni care scriu versuri nu sunt pictori. b. Dacă unii crocodili sunt agresivi, atunci unii crocodili nu sunt agresivi. c. Dacă unele exerciții sunt dificile, atunci toate exercițiile sunt dificile. d. Dacă unii hipopotami nu sunt domestici atunci niciun animal domestic nu este hipopotam.

8. Inducția completă este un tip de argumentare caracterizată prin existența unei clase: a. mici și finite de cazuri și cercetarea tuturor cazurilor reprezentative b. mari și finite de cazuri și cercetarea tuturor excepțiilor c. infinite de cazuri și cercetarea tuturor cazurilor reprezentative d. mici și finite de cazuri și cercetarea tuturor cazurilor existente

9. Intensiunea termenului raționament valid se referă la:

a. totalitatea raționamentelor valide

b. proprietățile definitorii ale elementelor ce apartin sferei termenului raționament valid

c. raționamentele deductive și raționamentele inductive

d. însușirile comune ale elementelor din sfera termenului raționament

10. Propoziția Unele propoziții afirmative sunt propoziții universale este: a. universală afirmativă b. universală negativă c. particulară afirmativă d. particulară negativă 20 de puncte

B.

Fie termenii A, B, C şi D, astfel încât termenul A este subordonat termenului C, termenul D se află în raport de opoziție cu A, dar de încrucişare cu C, termenul B este subordonat termenului D şi, în acelaşi timp, se află în raport de încrucişare cu C.

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei patru termeni.    4 puncte

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

a. Niciun A nu este D.

b. Toţi C sunt A.

c. Niciun D nu este C.

d. Unii D sunt C.

e. Toți A sunt D.

f. Toți B sunt D.

Rezolvare:

 

Subiectul al II-lea

Se dau următoarele propoziţii:

1. Toate pisicile negre sunt domestice.

2. Unele poezii nu sunt apreciate de critici.

3. Niciun articol științific nu este ușor de citit.

4. Unele piese de mobilier sunt vândute la licitație.

A. Precizaţi formulele logice corespunzătoare propoziţiilor 1 și 2. 2 puncte

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, subalterna propoziției 1, contradictoria propoziției 2, contrara propoziției 3, și subcontrara propoziției 4. 8 puncte

C. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 3, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte

D. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural obversa conversei propoziției 1. 4 puncte E. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel:

   X: Pentru că niciun exercițiu din test nu este rezolvat corect, rezultă că toate exercițiile din test sunt rezolvate incorect.

   Y: Dacă unele persoane sunt morale, atunci unele persoane nu sunt imorale. Pornind de la această situație:

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte

b. precizați corectitudinea raționamentelor formalizate. 4 puncte

Rezolvare:

 

Subiectul al III-lea

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aee-2, aii-1.

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi propoziţia “Unele vertebrate sunt animale acvatice”. 6 puncte

C. Fie următorul silogism: Niciun iphone 6 nu este original, pentru că niciun iphone 6 nu este scump și toate lucrurile originale sunt scumpe.

a. Precizați termenul minor al silogismului dat. 2 puncte

b. Menționați, în limbaj natural, premisa majoră a silogismului dat. 2 puncte

D. Fie următoarea definiţie: Dealul este o formă de relief care nu e nici munte, nici câmpie.

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „deal”. 4 puncte

Rezolvare:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Logică 2017 | Sesiunea Iunie - Iulie

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.