Bacalaureat Logică 2017 | Sesiunea August - Septembrie

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Una din regulile corectitudinii demonstrației, referitoare la teza de demonstrat, este:

a. teza de demonstrat trebuie să fie clar și precis formulată

b. teza de demonstrat trebuie să fie o propoziție care a fost infirmată

c. teza de demonstrat trebuie să fie înlocuită cu altă teză

d. teza de demonstrat trebuie să fie înlocuită cu altă teză printr-o reformulare aparent identică

2. În funcție de gradul de probabilitate al concluziei, inferențele inductive pot fi: a. valide și nevalide

b. tari și slabe

c. directe și indirecte

d. imediate și mediate

3. Termenii „cadru didactic“ și „bărbat“ se află în raport de:

a. ordonare

b. contrarietate

c. încrucișare

d. contradicție

4. Predicatul logic al propoziției „Unii elevi sunt pasionați de logica clasică“, este:

a. sunt

b. sunt pasionați

c. sunt pasionați de logica clasică

d. pasionați de logica clasică

5. O operație de clasificare este corectă dacă:

a. nu apar toate speciile genului dat

b. apar toate speciile genului dat

c. apar specii străine care aparțin altui gen

d. între clasele obținute există raporturi de identitate

6. Din punct de vedere intensional, termenul „văr primar“ este:

a. relativ, concret, pozitiv, compus

b. absolut, concret, pozitiv, simplu

c. absolut, abstract, negativ, compus

d. relativ, abstract, negativ, simplu

7. Inducţia incompletă este o argumentare care presupune: a. repetarea unor constatări şi absenţa unui contraexemplu

b. examinarea unei clase cu un număr foarte mic de obiecte

c. examinarea unei clase cu un număr mare sau infinit de obiecte

d. o concluzie cu caracter cert

8. Inducţia completă este o argumentare care presupune:

a. o concluzie cu caracter cert

b. o concluzie cu grad de probabilitate redus

c. caracterul amplificator al premiselor în raport cu concluzia

d. examinarea unei clase cu un număr infinit de obiecte

9. Intensiunea este un element din structura unui termen care:

a. reprezintă componenta lingvistică a termenului

b. reprezintă cuvântul sau grupul de cuvinte prin care se exprimă termenul

c. se referă la totalitatea obiectelor care formează o clasă de obiecte

d. reprezintă însuşirile definitorii ale obiectelor unei clase de obiecte

10. Propoziţia „Majoritatea elevilor sunt pasionaţi de sport“ este:

a. universală afirmativă

b. particulară afirmativă

c. particulară negativă

d. universală negativă                                                  20 puncte

B. Fie termenii A,B,C şi D, astfel încât termenul A se află în raport de încrucişare cu termenul B şi în opoziţie cu termenul D. Termenul B este supraordonat termenului D. Termenul C este specie atât pentru A cât şi pentru B însă nu are elemente comune cu D.

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei patru termeni.                    4 puncte

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

a. Toţi C sunt A.

b. Unii A nu sunt B.

c. Niciun D nu este B.

d. Unii C sunt B.

e. Toţi A sunt D.

f. Unii D sunt B.

Rezolvare:

A.

1 – A

2 – B

3 – C

4 – D

5 – B

6 – A

7 – C

8 – A

...

Subiectul II

Se dau următoarele propoziţii:

1. Unii arbori sunt conifere.

2. Nicio axiomă nu este adevăr demonstrabil.

3. Unii șerpi nu sunt veninoși.

4. Toate meduzele sunt animale nevertebrate.

A. Precizaţi formulele logice corespunzătoare propoziţiilor 1 și 4. 2 puncte

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, subcontrara propoziției 1, contrara propoziției 2, supraalterna propoziției 3, și subalterna propoziției 4. 8 puncte

C. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 2 şi 4, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte

D. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural conversa obversei propoziției 2. 4 puncte E. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: X: Dacă unele mamifere sunt animale acvatice, atunci unele animale acvatice sunt mamifere. Y: Dacă toate acțiunile planificate sunt eficiente, atunci toate acțiunile eficiente sunt planificate.

Pornind de la această situație: a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte b. explicați corectitudinea raționamentelor formalizate.    4 puncte

Rezolvare:

A.

Propoziția 1 – SiP; Propoziția 4 – SaP

B.

Subcontrara propoziției 1: SoP – Unii arbori nu sunt conifere.

Contrara propoziției 2: SaP – Toate axiomele sunt 

...

Subiectul III

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aee-2, iai-4.

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi propoziţia “Toți rechinii sunt animale acvatice”. 6 puncte

C. Fie următorul silogism: Dacă niciun om lingușitor nu este om moral, atunci unii oameni prefăcuți nu sunt oameni morali, având în vedere că unii oameni prefăcuți sunt oameni lingușitori.

a. Precizați termenul major al silogismului dat.  2 puncte

b. Menționați, în limbaj natural, premisa minoră a silogismului dat.  2 puncte

D. Fie următoarea definiţie: Mamifer nu este nici pește, nici amfibian, nici reptilă, nici pasăre.

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „mamifer”. 4 puncte

Rezolvare:

A.

1.

Schema de inferență corespunzătoare modului silogistic aee-2 (Camestres) este:

(+) PaM (-)

            (+) SeM (+)     

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Logică 2017 | Sesiunea August - Septembrie

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.