Bac Chimie Organică | Simulare 2022

Citește aici rezolvările pentru simularea bacalaureatului la chimie organică din 2022!

Subiectul I

40 de puncte

Subiectul A 

30 de puncte

Itemii de la 1 la 10 se referă la compuși organici ale căror formule de structură, notate cu litere de la (A) la (F), sunt prezentate mai jos:

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoţit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 

1. Numărul compușilor organici care conțin în moleculă trei elemente organogene, este: 

a. 1; 

b. 2; 

c. 3; 

d. 4. 

2. Sunt compuși organici cu funcțiuni mixte: 

a. (B) și (C); 

b. (B) și (D); 

c. (B) și (E); 

d. (B) și (F). 

3. Numărul compușilor organici care au în moleculă un singur atom de carbon secundar, este: 

a. 2; 

b. 3; 

c. 4; 

d. 5. 

4. Are în moleculă șase electroni neparticipanţi la legături chimice: 

a. (C); 

b. (D); 

c. (E); 

d. (F). 

5. Este fals că: 

a. (B) este o dipeptidă; 

b. (C) nu are atomi de carbon asimetric; 

c. (D) nu are proprietăți explozive; 

d. (E) se formează la hidroliza lui (B). 

6. Compusul organic (A): 

a. are în moleculă cu un atom mai mult decât (C); 

b. are temperatura de fierbere mai mare decât (C); 

c. este omologul inferior al n-butanului; 

d. se formează la cracarea n-butanului. 

7. Este adevărat că: 

a. (A) poate fi utilizat ca solvent; 

b. (B) are în moleculă două legături peptidice; 

c. (D) poate fi utilizat în industria cosmetică; 

d.(F) are în moleculă cinci atomi de carbon terțiar. 

8. Referitor la reacția de obținere a compusului (C) din propenă, este adevărat că: 

a. are loc în mediu acid; 

b. este o reacție de substituție; 

c. este o reacție de eliminare; 

d. nu se aplică regula lui Markovnikov. 

9. Au raportul masic C: H = 9 : 2, compușii: 

a. (A), (B) și (C); 

b. (A), (C) și (D); 

c. (C), (D) și (E); 

d. (D), (E) și (F). 

10. Există aceeași cantitate de oxigen în: 

a. 1 mol de (B) și 2 mol de (C); 

b. 2 mol de (B) și 1 mol de (D); 

c. 17,4 g de (B) și 6 g de (C); 

d. 17,4 g de (B) și 9,2 g de (D). 

Rezolvare Subiectul A

1. c

2. c

...

Subiectul B 

10 puncte

Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera F. 

1. Formula moleculară a unui compus organic redă modul în care se leagă atomii în moleculă. 

2.Acetilena și benzenul au formulele brute diferite. 

3. Poliacetatul de vinil este utilizat la obținerea unor adezivi. 

4. Numărul atomilor de azot din molecula lisil-glicil-lisinei este egal cu numărul atomilor de oxigen din molecula glicil-glicil-serinei. 

5. Celuloza este o substanță solidă, insolubilă în apă.

Rezolvare Subiectul B

1. F (Explicație suplimentară: Formula structurală a unui compus organic redă modul în care se leagă atomii în moleculă.)

...

Subiectul al II-lea

25 de puncte

Subiectul C

1. Scrieți o formulă de structură pentru hidrocarbura (H) cu catena aciclică saturată, care are în moleculă șapte legături covalente carbon-carbon și raportul atomic Cprimar : Csecundar : Cterțiar = 2 : 1 : 1. 2 puncte 

2. O alchenă (A) are formula de structură:

a. Notați denumirea științifică (I.U.P.A.C.) a alchenei (A). 

b. Scrieți formula de structură a unui izomer de poziție al alchenei (A). 3 puncte 

3. Scrieți ecuațiile reacțiilor de ardere a etanului și propanului. 4 puncte 

4. Un amestec format din etan și propan în raport molar 3 : 2 formează la ardere 1056 g de dioxid de carbon. Determinați volumul amestecului de alcani supus arderii, exprimat în litri, măsurat în condiții normale de temperatură și de presiune. 3 puncte 

5. a. Scrieți ecuația reacției care are loc în aparatul de sudură oxiacetilenic, în timpul funcționării acestuia. 

b. Notați o proprietate fizică a acetilenei, în condiții standard. 3 puncte

Rezolvare Subiectul C

...

3. 

3a moli                            x moli

CH3-CH3 + 7/2 O2 \rightarrow 2 CO2 + 3H2O

1mol                                 2moli

...

Subiectul D

1. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de obţinere a 1-nitronaftalinei şi 1,5-dinitronaftalinei din naftalină și amestec nitrant. Utilizați formule de structură pentru compușii organici. 4 puncte 

2. La nitrarea unei probe de naftalină cu amestec nitrant s-a obținut un amestec organic de reacție, care conține 1-nitronaftalină, 1,5-dinitronaftalină și naftalină nereacționată în raport molar 15 : 3 : 2. Calculați masa de naftalină introdusă în proces, exprimată în kilograme, știind că s-a consumat pentru nitrare tot acidul azotic din 882 kg de amestec nitrant, cu 30% acid azotic, procentaj masic. 4 puncte 

3. Notați două proprietăți fizice ale naftalinei, în condiții standard. 2 puncte

Rezolvare Subiectul D

...

2.

30*882/100= 264,6 g HO-NO2

Masa HO-NO2= 63 g/mol, deci 0,46*63= 28,98 grame HO-NO2

264,6/63= ...

...

Subiectul al III-lea

25 de puncte

Subiectul E

1. Scrieţi ecuaţiile reacțiilor din schema de transformări:

(1) A + H2 \overset{Pd/Pb^{2+}}{\rightarrow} B

 

(2) B + H20 \overset{H2SO4}{\rightarrow} D

 

                   H+

(3) E + D  \rightleftharpoons  CH3COOCH2CH3 + H2O      6 puncte

2. Scrieți ecuația reacției dintre acidul etanoic și carbonatul de calciu. 2 puncte 

3. O probă de 25 g de calcar, care conține 80% carbonat de calciu, procentaj masic, se tratează cu o soluție de acid etanoic, de concentrație 4 M. Calculați volumul soluției de acid etanoic necesar reacției, exprimat în litri, știind că impuritățile nu reacționează cu acidul etanoic. 3 puncte 

4. Determinați căldura, exprimată în kilojouli, degajată la arderea a 12 mol de metanol, știind că la arderea unui kilogram de metanol se eliberează în mediul înconjurător căldura de 22300 kJ. 2 puncte 

5. Notați două utilizări ale metanolului. 2 puncte

Rezolvare Subiectul E

...

3. 80*25/100= 20 gCaCO3

x=40/100= 0,4 moli

CM= ...

...

Subiectul F

1. La hidroliza totală a unei peptide simple (P) s-a obținut glicină. Determinați numărul atomilor de carbon din molecula peptidei simple (P), știind că la hidroliza totală a 0,2 mol de peptidă (P) s-au folosit 10,8 g de apă. 3 puncte 

2. Scrieți formula de structură Haworth a α-D-glucopiranozei. 3 puncte 

3. a.Scrieţi ecuaţia reacţiei de oxidare a glucozei cu reactivul Fehling. Utilizați formule de structură pentru compușii organici. 

b. O soluție apoasă care conține 216 g de glucoză este tratată cu reactiv Fehling, în exces. Calculați masa de precipitat care se formează, exprimată în grame. 4 puncte 

Mase atomice: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16; Ca- 40; Cu- 64. 

Volumul molar (condiții normale): V = 22,4 L‧mol-1 .

Rezolvare Subiectul F

1. 

0,2 moli peptidă..........10,8 g H2O

  1 mol peptidă.................x g H2O

x= 10,8/0,2= ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Chimie Organică | Simulare 2022

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.