Bac Chimie Organică 2021 | Modele de subiecte

Accesează rezolvările modelelor de subiecte pentru bacalaureatul din 2021 la Chimie Organică și exersează pentru examen!

Subiectul I

Total 40 de puncte

Subiectul A

30 de puncte

Itemii de la 1 la 10 se referă la formulele de structură ale unor compuși organici, notate cu litere de la (A) la (F), prezentate mai jos:

Pentru fiecare item, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoţit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

1. Sunt compuși organici cu funcțiuni mixte: 

a. (A) și (D); 

b. (C) și (D);

c. (C) și (E);

d. (C) și (F). 

2. Compușii care conțin în moleculă grupe funcționale monovalente sunt: 

a. (A), (B) și (D); 

b. (B), (E) și (F); 

c. (C), (D) și (F); 

d. (C), (E) și (F). 

3. Este o hidrocarbură aromatică: 

a. (A); 

b. (B);

c. (E);  

d. (F). 

4. Prezintă catenă aciclică ramificată compusul: 

a. (A); 

b. (C); 

c. (D);

d. (E). 

5. Una dintre hidrocarburi, care are 13 legături covalente σ (sigma) în moleculă: 

a. are formula moleculară C4H8; 

b. este (B); 

c. este (E); 

d. nu prezintă atomi de carbon asimetric. 

6. Au în moleculă numai atomi de carbon primar și secundar compușii: 

a. (A) și (D); 

b. (C) și (D); 

c. (C) și (E); 

d. (D) și (F). 

7. Compusul organic (E): 

a. are în moleculă o legătură covalentă π; 

b. are în moleculă numai atomi de carbon primar; 

c. este o hidrocarbură cu catenă saturată; 

d. este al doilea termen din seria omoloagă căreia îi aparține. 

8. Compusul care are în moleculă 14 electroni neparticipanți la legături chimice, este: 

a. (A); 

b. (C);

c. (D);  

d. (F). 

9. Compusul (C): 

a. are raportul atomic C : H : O : N = 3 : 7 : 2 : 1; 

b. are raportul masic C : O = 3 : 4; 

c. este cisteina; 

d. este un hidroxiacid. 

10. În 51,2 g de compus (B) există aceeași masă de carbon ca cea din: 

a. 2 mol de compus (C); 

b. 58 g de compus (A); 

c. 1 mol de compus (F); 

d. 36,8 g de compus (D).

Rezolvare Subiectul A:

 1. d

2. c 

...

Subiectul B

10 puncte

Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera F. 

1. Între un atom de carbon și un atom de oxigen se poate stabili o legătură covalentă triplă. 

2. Grupa funcțională cu caracter acid din molecula valinei este grupa amino. 

3. Reacția de obținere a acetilenei din carbid este exotermă. 

4. În molecula glicil-valil-lisil-serinei sunt 4 atomi de azot. 

5. Tristearina și n-heptanul formează un amestec omogen. 

Rezolvare Subiectul B:

1. F (Între un atom de carbon si un atom de oxigen se ...

...

Subiectul al II-lea

Total 25 de puncte

Subiectul C

1. Prezentați un argument care să justifice variaţia temperaturilor de fierbere ale alcanilor izomeri din tabelul de mai jos.  1 punct 

2. Notați starea de agregare, în condiții standard, a alcanului (X) și a alcanului (Y), având în vedere valorile temperaturilor de fierbere ale acestora din tabelul de la punctul 1. 2 puncte 

3. O alchenă (A) formează prin hidrogenare catalitică, un alcan (B), care are raportul de masă C : H = 21 : 4 și raportul atomic Cprimar : Cterțiar = 5 : 1. 

a. Determinați formula moleculară a alcanului (B) și scrieți formula de structură a acestuia. 

b. Scrieți formula de structură a alchenei (A) și notați denumirea științifică (I.U.P.A.C.) a acesteia.   6 puncte 

4. Scrieţi ecuaţia reacţiei de combustie a 2,2,4-trimetilpentanului.  2 puncte 

5. O probă de benzină cu volumul 114 L și densitatea 0,7 g·mL-1 se supune arderii. Presupunând că benzina conține numai 2,2,4-trimetilpentan, calculaţi volumul de aer, exprimat în metri cubi, care conţine 20% oxigen procente volumetrice, stoechiometric necesar arderii probei de benzină, măsurat în condiţii normale de temperatură și de presiune. 4 puncte

Rezolvare Subiectul C:

1. Pentru alcani punctul de fierbere crește odată cu creșterea masei moleculare. Un alcan cu catenă liniară va avea un punct de fierbere mai ridicat decât cea a alcanului ramificat cu același număr de atomi de carbon.

2. (X) este 2,2 dimetil propan(GAZ), iar (Y) este ...

...

Subiectul D

1. Scrieţi ecuaţia reacţiei de nitrare a benzenului cu amestec sulfonitric, pentru obținerea mononitroderivatului. Utilizați formule de structură pentru compușii organici. 2 puncte 

2. Se nitrează 2 kmol de benzen cu amestec nitrant pentru obținerea mononitroderivatului. Amestecul nitrant a fost obținut prin amestecarea unei soluții de acid azotic de concentraţie procentuală masică 63%, cu o soluție de acid sulfuric de concentraţie procentuală masică 98%. Calculaţi masa de amestec nitrant necesară procesului, exprimată în kilograme, știind că în amestecul nitrant raportul molar HNO3 : H2SO4 = 1 : 3.  6 puncte 

3. Notați două proprietăți fizice ale naftalinei, în condiții standard.  2 puncte

Rezolvare Subiectul D:

...

3. 

Naftalina este o substanță solidă.

Naftalina este o substanță cristalină, albă.

Subiectul al III-lea

Total 25 de puncte

Subiectul E

1. În schema de reacții mai jos, compusul organic (A) este un alcool monohidroxilic cu catenă aciclică saturată, care are în moleculă numai atomi de carbon primar:

Scrieți ecuațiile reacțiilor corespunzătoare schemei. 4 puncte 

2. Notați două proprietăți fizice ale metanolului, în condiții standard. 2 puncte

3. Explicați pe baza structurii faptul că etanolul este solubil în apă. 2 puncte

4. Un detergent are formula de structură: 

CH3 – (CH2)a – O – (CH2 – CH2 - O)b – H. 

Știind că într-un mol de detergent masa totală a atomilor de carbon este 432 g și masa atomilor de carbon primar este 264 g, determinați masa molară a detergentului, exprimată în grame pe mol. 5 puncte 

5. Scrieți ecuația reacției dintre glicerină şi acid azotic în raport molar 1 : 3. Utilizați formule de structură pentru compușii organici. 2 puncte

Rezolvare Subiectul E:

1. (I) CH3-CH2OH + O2→ CH3-COOH + H2

(II) 2CH3-COOH + CaCO3 → (CH3COO-)2Ca2+CO2 + H2O

...

Subiectul F

1. Se hidrolizează total 0,6 mol de valil-cisteinil-glicină. 

a. Scrieți ecuația reacției de hidroliză enzimatică totală a valil-cisteinil-glicinei. 

b. Determinați masa de apă, exprimată în grame, necesară stoechiometric hidrolizei totale a tripeptidei. 4 puncte 

2. Se tratează 100 mL soluție de glucoză, de concentraţie 2 M, cu un reactiv care pune în evidenţă caracterul reducător al acesteia, prin formarea oglinzii de argint. Reacția are loc cu randament de 90%. 

a. Scrieţi ecuaţia reacţiei care are loc. Utilizați formule de structură pentru compușii organici. 

b. Determinați masa de argint, exprimată în grame, care se depune la tratarea soluției de glucoză cu reactivul respectiv. 5 puncte 

3. Un compus organic are formula de structură:

Notați numărul perechilor de enantiomeri ai acestui compus. 1 punct

Numere atomice: N-7; O- 8. Mase atomice: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16; S- 32; Ag- 108. Volumul molar (condiții normale): V = 22,4 L·mol-1 .

Rezolvare Subiectul F:

1.

a.

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Chimie Organică 2021 | Modele de subiecte

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.