Bac Chimie Anorganică Simulare 2022

Mai jos poți citi rezolvările simulării bacului la chimie anorganică din 2022.

Subiectul I

40 de puncte

Subiectul A

30 de puncte

Itemii de la 1 la 10 se referă la substanțe, ale căror formule chimice notate cu litere de la (A) la (F), sunt prezentate mai jos: 

(A) NaCl     (B) Cl2     (C) Cu     (D) H2O     (E) HCl     (F) N2 

Pentru fiecare item, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoţit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 

1. Substanțele care au în molecule numai atomi între care se stabilesc legături covalente nepolare, sunt: 

a. (B) și (D);  

b. (B) și (F); 

c. (D) și (E);

d. (D) și (F). 

2. Atomii substanței care prezintă în moleculă o singură legătură covalentă simplă nepolară: 

a. au în învelișul electronic cinci orbitali ocupați cu electroni; 

b. au în învelișul electronic cinci substraturi ocupate cu electroni; 

c. au cinci electroni de valență; 

d. au cinci electroni în ultimul strat electronic. 

3. Soluția apoasă a substanței (E): 

a. are [H3O+ ] = [HO- ];  

b. nu conține molecule de acid clorhidric; 

c. nu se colorează în prezența turnesolului;

d. se colorează în prezența fenolftaleinei. 

4. Substanța (A): 

a. conduce curentul electric în stare solidă; 

b. este formată din molecule; 

c. este utilizată în alimentație; 

d. nu se dizolvă în solvenți polari. 

5. Despre pila Daniell pentru a cărei construcție se utilizează și substanța (C), este adevărat că: 

a. are anodul confecționat din cupru; 

b. are catodul confecționat din zinc; 

c. la anodul său are loc procesul de oxidare; 

d. la catodul său are loc procesul de oxidare. 

6. Se consideră ecuațiile reacțiilor: 

(I) H2 + Cl2 → 2HCl 

(II) Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4 

(III) NaOH + HCl → NaCl + H2O 

(IV) N2 + 3H2 → 2NH3 

Au loc cu transfer de electroni, reacțiile: 

a. (I), (II) și (III); 

b. (I), (II) și (IV); 

c. (I), (III) și (IV); 

d. (II), (III) și (IV). 

7. O soluție apoasă a substanței (E) cu pH = 2, are: 

a. [H3O+ ] = 10-12 mol·L -1 ; 

b. [H3O+ ] = 10-2 mol·L -1 ; 

c. [H3O+ ] = 102 mol·L -1 ; 

d. [H3O+ ] = 1012 mol·L -1 . 

8. Este adevărat că: 

a. azotul are N.O. = + 3 în substanța (F); 

b. cuprul are N.O. = + 2 în substanța (C); 

c. substanța (A) reacționează cu Br2; 

d. substanța (B) reacționează cu NaBr. 

9. Există același număr de atomi în: 

a. 2 mol de compus (D) și 3 mol de compus (E); 

b. 3 mol de compus (D) și 2 mol de compus (E); 

c. 3 mol de compus (E) și 1 mol decompus (F); 

d. 4 mol de compus (E) și 2 mol decompus (F). 

10. Sunt: 

a. 2,3 g de sodiu în 0,2 mol de substanță (A); 

b. 2,4 g de oxigen în 0,3 mol de substanță (D); 

c. 3,55 g de clor în 58,5 g de substanță (A); 

d. 4,2 g de hidrogenîn 37,8g de substanță (D).

Rezolvare Subiectul A

1. b

2. b 

...

Subiectul B

10 puncte

Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera F. 

1. Electronii din primul strat electronic ai unui atom au energie minimă. 

2. În anionul clorură, numărul electronilor este egal cu numărul protonilor din nucleul său. 

3. Dizolvarea dioxidului de carbon în apă este favorizată de scăderea temperaturii. 

4. Într-un element galvanic puntea de sare asigură neutralitatea electrică a soluțiilor. 

5. În aer, aluminiul se acoperă cu un strat compact și aderent de oxid, care îl protejează împotriva coroziunii

Rezolvare Subiectul B

...

2. F (Explicație suplimentară: În anionul clorură, numărul electronilor nu este egal cu numărul protonilor din nucleul său, deoarece ...

...

Subiectul al II-lea

25 de puncte

Subiectul C

1. Un atom cu sarcina nucleară +38 are 88 de nucleoni. Determinați numărul de protoni, respectiv de neutroni al acestui atom. 2 puncte 

2. a. Atomul unui element chimic (E) are în învelișul electronic șase orbitali ocupați cu electroni, dintre care unul este monoelectronic. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (E). 

b. Notaţi poziţia în Tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului (E). 4 puncte 

3. a. Modelaţi procesul de ionizare a atomului de sodiu, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor. b. Notați caracterul electrochimic al sodiului. 3 puncte 

4. Modelați formarea legăturii chimice în molecula de clor, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor. 2 puncte 

5. Într-un balon cotat de 400 mL se introduc 150 mL soluție de acid sulfuric, 0,2 M, apoi 20 mL soluție de acid sulfuric 0,5 M și se aduce la semn cu apă distilată. Determinați concentrația molară a soluției preparate în balonul cotat. 4 puncte

Rezolvare Subiectul C

1. 

Sarcină nucleară=+Z=+38 \rightarrow Z= 38

 Z= număr de protoni= număr de electroni= 38  

N= numar de neutroni= 50 

...

Subiectul D

1. Ecuația reacției care are loc între iodatul de potasiu și dioxidul de sulf, în soluție apoasă, este: 

…KlO3 + …SO2 + ...H2O →…KI + …H2SO4 

a. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în această reacţie. 

b. Notaţi rolul iodatului de potasiu în reacție (agent reducător/agent oxidant). 3 puncte 

2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul 1. 1 punct 

3. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre cupru și clor. 

b. Un eșantion de cupru este introdus într-un cilindru cu clor gazos. Știind că se formează 94,5 g de produs de reacție, la un randament al reacției de 70%, calculaţi masa eșantionului de cupru, exprimată în grame. 6 puncte

Rezolvare Subiectul D

1. 

a. 3 SIV - 6 e- \rightarrow 3 SVI OXIDARE

IV + 6 e- \rightarrow I-I REDUCERE

...

Subiectul al III-lea

25 de puncte

Subiectul E

1. Ecuaţia termochimică a reacţiei de ardere a acetonei, este: 

C3H6O(l) + 4O2(g) → 3CO2(g) + 3H2O(l), ∆rH0 = - 1789,5 kJ. 

Calculați entalpia molară de formare standard a acetonei, exprimată în kilojouli pe mol, utilizând ecuația termochimică a reacției și entalpiile molare de formare standard: ∆fH0 CO2(g) = - 393,5 kJ/mol, ∆fH0 H2O(l) = - 285,8 kJ/mol. 3 puncte 

2. Determinați căldura degajată din reacție, exprimată în kilojouli, știind că s-au supus arderii 116 g de acetonă. Utilizați informații de la punctul 1. 3 puncte 

3. La încălzirea unei probe de apă de la 17 0C la 40 0C s-au consumat 9614 kJ, căldură obținută la arderea unui combustibil. Determinați masa probei de apă, exprimată în kilograme. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură. 3 puncte 

4. Aplicați legea lui Hess pentru a determina variaţia de entalpie ∆rH0 , a reacţiei: C3H6O(l) + 4O2(g) → 3CO2(g) + 3H2O(l), ∆rH0 în funcție de valorile entalpiilor reacțiilor redate de ecuațiile termochimice: 

(1) H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(l), ΔrH°1 

(2) C(s, grafit) + O2(g) → CO2(g), ΔrH°2

(3) 3C(s, grafit) + 3H2(g) + 1/2O2(g) →C3H6O(l), ΔrH°3. 4 puncte 

5. Stabilitatea unor oxizi crește în ordinea: NO(g), N2O(g), NO2(g). Notați relația de ordine dintre valorile entalpiilor de formare standard ale acestor oxizi. 2 puncte

Rezolvare Subiectul E

1. C3H6O(l) + 4O2(g) → 3CO2(g) + 3H2O(l)

ΔrH0 = -1789,5 kJ

ΔfH0CO2(g) = -393,5 kJ/mol

...

Subiectul F

1. Notați formula chimică a bazei conjugate a acidului clorhidric. 1 punct 

2. Pentru o reacţie de tipul: A \rightarrow produși, s-a constatat că viteza de reacţie se măreşte de două ori, dacă se dublează concentraţia reactantului (A). Determinaţi ordinul de reacţie. 3 puncte 

3. a. Într-o incintă închisă, cu volumul 49,2 L, se află un amestec care conține 2 mol de heliu și o cantitate necunoscută de argon, la 27°C și 2 atm. Determinați cantitatea de argon din incintă, exprimată în moli. 

b. Determinați masa de apă, exprimată în grame, care conține 18,066‧1022 molecule. 6 puncte 

Numere atomice: H- 1; N- 7; O- 8; Na- 11; Cl- 17. 

Mase atomice: H- 1; C- 12; O- 16; Na- 23; Cl- 35,5; Cu- 64. 

Constanta molară a gazelor: R = 0,082 L∙ atm ∙ mol-1 ∙K-1

Volumul molar (condiții normale): V = 22,4 L∙ mol-1

Căldura specifică a apei: c= 4,18 kJ·kg-1 ·K-1 . 

Numărul lui Avogadro: N = 6,022·1023 mol-1 .

Rezolvare Subiectul F

...

2. A \rightarrow produși

V1=k *[CA1]

V2= k *[CA2]n   

V2=2V1 atunci când CA2=2*CA1 (Explicație: Viteza de reacție se dublează atunci când concentrația reactantului CA se dublează.)

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Chimie Anorganică Simulare 2022

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.