Bacalaureat Chimie Anorganică | Sesiunea iunie 2020

În continuare rezolvăm subiectele de la examenul de bacalaureat la chimie anorganică din iunie 2020.

Subiectul I

30 puncte

Subiectul A 

Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, scrieţi numărul de ordine al enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals, scrieţi numărul de ordine al enunţului şi litera F. 10 puncte 

1. Atomul 40 20Ca are în nucleu un număr dublu de neutroni față de numărul protonilor. 

2. Clorul are caracter nemetalic mai pronunțat decât bromul. 

3. O soluţie în care concentraţia ionilor hidroniu este mai mare decât concentraţia ionilor hidroxid are caracter acid. 

4. Într-o reacție endotermă entalpia reactanților este mai mică decât entalpia produșilor de reacție. 

5. La dizolvarea amoniacului în apă se formează o soluție cu pH < 7. 

Rezolvare Subiectul A

1. F; 

...

Subiectul B

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoţit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 10 puncte

1. Despre elementul chimic ai cărui atomi au 11 protoni în nucleu este adevărat că: 

a. atomii săi formează ioni negativi; 

b. are caracter electronegativ; 

c. ionii săi au configurația electronică a argonului; 

d. face parte din blocul de elemente s. 

2. Seria care conține numai specii chimice cu caracter bazic este: 

a. HCO3 - , Cl- , H3O + ; 

b. HCl, NH4 + , CO3 2-; 

c. Mg(OH)2, NH3, NaOH; 

d. HCl, H3O + , NH4 + . 

3. Ruginirea fierului este un proces care: 

a. conduce la formarea unui strat protector de oxid;  

b. are loc cu transfer de electroni; 

c. are loc cu transfer de protoni;

d. decurge cu viteză mare. 

4. Se consideră schema de reacții: 2H2O + 2Na → 2A + B↑ Cl2 + B→ 2D 

Despre substanțele notate cu litere în schema de reacții este adevărat că: 

a. substanța A este o bază slabă; 

b. substanța B este o substanță compusă; 

c. substanța A este insolubilă în apă; 

d. substanța D este un acid tare. 

5. Ecuația procesului de oxidare care are loc la unul dintre electrozii acumulatorului cu plumb, în timpul funcționării, este: 

a. PbSO4 + 2e- → Pb + 2− SO4 ; 

b. PbO2 + 2− SO4 + 4 H+ + 2e- → PbSO4 + 2H2O; 

c. Pb + 2− SO4 → PbSO4 + 2e- ; 

d. PbSO4 + 2H2O → PbO2 + 2− SO4 + 4 H+ + 2e- .

Rezolvare Subiectul B

1. d; 

2. c; 

...

Subiectul C

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine a clasei de substanțe din coloana A însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare denumirii acesteia. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B. 10 puncte

 

AB

1. bază tare

2. oxid acid

3. bază slabă

4. acid slab

5. oxid bazic

a. amoniac

b. oxid de magneziu

c. acid cianhidric 

d. acid clorhidric

e. hidroxid de sodiu 

f. dioxid de carbon 

Numere atomice: Cl- 17; Ar- 18; Br- 35

Rezolvare Subiectul C

1. e; 

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Subiectul D

1. Un atom are sarcina nucleară +53. Știind că are în nucleu cu 21 de neutroni mai mult decât numărul protonilor, determinați numărul de masă al acestui atom. 3 puncte 

2. a. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (E), care are în învelișul electronic 3 orbitali s, unul fiind monoelectronic. 

b. Notaţi poziția (grupa, perioada) în Tabelul periodic a elementului (E). 4 puncte 

3. a. Modelați procesul de ionizare a atomului de sulf, utilizând simbolul elementului chimic și puncte pentru reprezentarea electronilor. 

b. Notați caracterul electrochimic al sulfului. 3 puncte 

4. Modelaţi formarea legăturilor chimice din ionul amoniu, utilizând simbolurile elementelor chimice și puncte pentru reprezentarea electronilor. 3 puncte 

5. Notați două utilizări ale clorurii de sodiu. 2 puncte 

Rezolvare Subiectul D

1. A= numărul de masa  Z= număr de protoni= număr de electroni=53 N=numar de neutroni=53+21=74

...

Subiectul E

1. Într-o eprubetă se introduc câțiva mililitri dintr-o soluţie acidulată de sulfat de fier(II), apoi se adaugă un mililitru dintr-o soluţie de azotit de sodiu. Ecuația reacției care are loc este: 

...NaNO2 + ...FeSO4 + ...H2SO4 → ...NO + ...Fe2(SO4)3 + ...Na2SO4 + ...H2O.

a. Scrieți ecuațiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în această reacție. 

b. Notați formula chimică a substanței cu rol de agent oxidant. 3 puncte 

2. Scrieți coeficienții stoechiometrici ai ecuației reacției de la punctul 1. 1 punct 

3. Peste o soluție (S1) de hidroxid de potasiu, de concentrație procentuală masică 20%, se adaugă o cantitate de hidroxid de potasiu. Se obțin 560 g de soluție de hidroxid de potasiu (S2), de concentrație procentuală masică 40%. Determinați masa soluției (S1), exprimată în grame. 5 puncte 

4. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre zinc și acidul clorhidric. 

b. Se tratează zinc cu soluție de acid clorhidric. În urma reacției s-au format 0,2 mol de sare. Știind că s-au utilizat 16,25 g de zinc, determinați randamentul reacției. 4 puncte 

5. Scrieți ecuația reacției globale care are loc în timpul funcționării pilei Daniell. 2 puncte

Rezolvare Subiectul E

1.a. 2 NIII + 2 e- \rightarrow 2 NII  REDUCERE

2 FeII - 2 e- \rightarrow 2 FeIII OXIDARE

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Subiectul F

1. Pentru obținerea industrială a cuprului se “prăjește” sulfura de cupru (II), extrasă din minereuri. Ecuația termochimică a reacției care are loc este: 

2CuS(s)+ 3O2(g)→ 2CuO(s)+ 2SO2(g) + 802 kJ. 

a. Notaţi valoarea variației de entalpie a reacţiei, exprimată în kilojouli. 

b. Precizați tipul reacției având în vedere schimbul de căldură cu mediul exterior. 

c. Calculaţi entalpia molară de formare standard a sulfurii de cupru(II),  ∆fH0CuS(s) , utilizând entalpiile molare de formare standard 0 ∆fH0CuO(s) = - 157,3 kJ/mol,  ∆fH0SO2(g) = - 296,8 kJ/mol. 5 puncte 

2. Determinați căldura degajată în procesul de “prăjire” a 19,2 g de sulfură de cupru(II), exprimată în kilojouli, având în vedere ecuația reacției de la punctul 1. 2 puncte 

3. Prin arderea unei cantităţi de combustibil se degajă 4180 kJ, căldură folosită pentru a creşte temperatura unei mase m de apă, cu 20 ºC. Determinaţi masa de apă m, exprimată în kilograme. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură. 2 puncte 

4. Aplicați legea lui Hess pentru a determina variația de entalpie a reacției: C(s, grafit) + H2(g) + N2(g) → CH2N2(s), ∆rH0 în funcție de variațiile de entalpie ale reacțiilor descrise de următoarele ecuaţii termochimice: 

(1) C(s, grafit) + O2(g) → CO2(g), ∆rH10 

(2) H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(l), ∆rH20 

(3) CH2N2(s) + 3/2O2(g) → CO2(g) + H2O(l) + N2(g), ∆rH30 . 4 puncte 

5. În graficul din imagine este reprezentată variația de entalpie a unei reacții chimice, unde HR și HP reprezintă entalpia reactanților, respectiv a produșilor de reacție.

Utilizați informații din grafic pentru a preciza tipul reacției, având în vedere schimbul de căldură cu mediul înconjurător. 2 puncte

Rezolvare Subiectul F

1. a.ΔrH0 = - 802 kJ

b. Reacție exotermă

...

Subiectul G

1. Etena se oxidează, la temperatură, în prezența argintului. Ecuația reacției care are loc este: 

C2H4 + 1/2O2 \xrightarrow[{t^{o}C}]{Ag} C2H4O 

Notați rolul argintului în această reacție. 1 punct 

2. Un amestec echimolar de oxigen și azot ocupă un volum de 41 L, măsurat la 37°C și 3,1 atm. Determinați masa de oxigen din amestec, exprimată în grame. 3 puncte 

3. O soluție de hidroxid de sodiu, cu pH = 12, are volumul de 200 mL. Determinați masa de hidroxid de sodiu din soluție, exprimată în grame. 3 puncte 

4. a. Calculaţi masa apei, exprimată în grame, care conţine aceeaşi cantitate de oxigen ca cea din 15 mol de dioxid de carbon. 

b. Determinați numărul de molecule din 26,88 L de acid clorhidric, măsurați în condiții normale de temperatură și de presiune. 4 puncte 

5. a. Determinaţi constanta de viteză a unei reacții de ordinul 2, de tipul 2A \rightarrow B + D dacă pentru concentrația reactantului de 0,2 mol·L -1, viteza de reacție este 5·10-7 mol·L -1 ·s -1

b. Scrieți relația matematică dintre viteza medie a transformării reactantului (A) și viteza medie de formare a produsului de reacție (B). 4 puncte 

Mase atomice: H- 1; O- 16; Na- 23; S- 32; Cu- 64. 

Căldura specifică a apei: capă= 4,18 kJ·kg-1·K-1

Constanta molară a gazelor: R = 0,082 L·atm·mol-1·K -1

Numărul lui Avogadro: NA = 6,022·1023 mol-1

Volumul molar (condiții normale): V = 22,4 L·mol-1 .

Rezolvare Subiectul G

1. Argintul are rol de catalizator.

2. PV= nr. de moli*R*T    R=0,082   V(L)=41L

3,1*41= nr. de moli*0,082*310

nr. de moli=127,1/25,73=4,93 moli amestec

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Chimie Anorganică | Sesiunea iunie 2020

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.