Lock

Bac Chimie Anorganică 2022 | Modele de subiecte

Lock

Mai jos poți citi rezolvarea modelelor de subiecte pentru bacul la chimie anorganică din 2022.

Subiectul I

40 de puncte

Subiectul A

Itemii de la 1 la 10 se referă la substanțe, ale căror formule chimice notate cu litere de la (A) la (F), sunt prezentate mai jos: 

(A) NaCl     (B) Cl2     (C) Cu     (D) HCN      (E) HCl      (F) N2 

Pentru fiecare item, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoţit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 30 de puncte

1. Substanțele care au în molecule numai atomi între care se stabilesc legături covalente nepolare, sunt: 

a. (B) și (D); 

b. (B) și (F); 

c. (D) și (E); 

d. (D) și (F). 

2. Atomii substanței care prezintă în molecule o singură legătură covalentă simplă nepolară: 

a. au cinci electroni pe ultimul strat; 

b. au cinci electroni de valență; 

c. au în învelișul electronic cinci orbitali ocupați cu electroni; 

d. au în învelișul electronic cinci substraturi ocupate cu electroni. 

3. Soluția apoasă a substanței (E): 

a. are [H3O+ ] = [HO-]; 

b. conține anioni clorură; 

c. nu se colorează în prezența turnesolului; 

d. se colorează în prezența fenolftaleinei. 

4. Substanța (A): 

a. conduce curentul electric în soluție apoasă; 

b. cristalizează într-o rețea hexagonală; 

c. nu conduce curentul electric în topitură; 

d. nu este casantă. 

5. Despre pila Daniell pentru a cărei construcție se utilizează și substanța (C), este adevărat că: 

a. are anodul confecționat din cupru; 

b. are catodul confecționat din zinc; 

c. la anodul său are loc procesul Zn → Zn2++ 2e-

d. la catodul său are loc procesul Cu → Cu2++ 2e-

6. Se consideră ecuațiile reacțiilor: 

(I) H2 + Cl2 → 2HCl 

(II) Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4 

(III) NaOH + HCl → NaCl + H2O 

(IV) N2 + 3H2 → 2NH3 

Au loc cu transfer de electroni, reacțiile: 

a. (I), (II) și (III); 

b. (I), (II) și (IV); 

c. (I), (III) și (IV); 

d. (II), (III) și (IV). 

7. O soluție apoasă a substanței (E) cu pH = 2, are: 

a. [H3O+] = 10-12 mol·L -1

b. [H3O+] = 10-2 mol·L -1

c. [H3O+] = 102 mol·L -1

d. [H3O+] = 1012 mol·L -1

8. Este adevărat că: 

a. azotul are N.O. = + 3 în substanța (F); 

b. cuprul are N.O. = + 2 în substanța (C); 

c. substanța (A) reacționează cu bromul; 

d. substanța (B) reacționează cu bromura de sodiu. 

9. Raportul masic este: 

a. C : N = 6 : 7 în substanța (D); 

c. H : C = 1 : 6 în substanța (D); 

b. H : Cl = 1 : 1 în substanța (E); 

d. Na : Cl = 1 : 1 în substanța (A). 

10. Sunt: 

a. 2,3 g de sodiu în 0,2 mol de substanță (A); 

c. 3,55 g de clor în 58,5 g de substanță (A); 

b. 2,4 g de carbon în 0,3 mol de substanță (D); 

d. 4,2 g de azot în 8,1 g de substanță (D). 

Rezolvare Subiectul A

1. b; 

2. d; 

...

Subiectul B

Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera F. 10 puncte

1. În stratul al treilea al unui atom pot exista maximum opt electroni. 

2. Într-un anion, numărul electronilor este egal cu numărul protonilor din nucleul său. 

3. Dizolvarea dioxidului de carbon în apă este favorizată de scăderea temperaturii. 

4. Un rol al punții de sare într-un element galvanic este acela de a asigura neutralitatea electrică a soluțiilor. 

5. În aer, aluminiul se acoperă cu un strat compact și aderent de oxid, care îl protejează împotriva coroziunii.

Rezolvare Subiectul B

1. F;

...

Subiectul al II-lea

25 de puncte

Subiectul C 

1. Un atom cu sarcina nucleară +38 are 88 de nucleoni. Determinați numărul de protoni, respectiv de neutroni al acestui atom. 2 puncte 

2. a. Atomul unui element chimic (E) are în învelișul electronic șase orbitali ocupați cu electroni, dintre care unul este monoelectronic. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (E). 

b. Notaţi poziţia în Tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului (E). 4 puncte 

3. a. Modelaţi procesul de ionizare a atomului de sodiu, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor. 

b. Notați caracterul electrochimic al sodiului. 3 puncte 

4. Modelați formarea legăturii chimice în molecula de clor, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor. 2 puncte 

5. Determinaţi masa de apă distilată, exprimată în grame, necesară preparării unei soluţii de acid sulfuric de concentraţie procentuală masică 10%, care conține aceeași cantitate de substanță dizolvată ca cea din 400 mL soluţie de acid sulfuric, de concentraţie 0,5 M. 4 puncte

Rezolvare Subiectul C

1. A= numărul de masa (numărul de nucleoni)=88  

Z= număr de protoni= număr de electroni 

N= numar de neutroni= 88-38= 50

A= Z+N ; 88= Z+...

...

Subiectul D

1. Ecuația reacției dintre acidul sulfuric și carbon este: 

…H2SO4 + …C →…H2O + …CO2 + …SO2. 

a. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în această reacţie. 

b. Notaţi formula chimică cu rol de agent reducător. 3 puncte 

2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul 1. 1 punct 

3. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre magneziu și oxigen. 

b. Calculaţi masa de produs de reacție, exprimată în grame, care se obţine în reacția oxigenului cu 16,8 g de magneziu, la un randament al reacției de 80%. 6 puncte

Rezolvare Subiectul D

1. a. C0 - 4 e- \rightarrow CIV (OXIDARE)

2 SVI + 4 e- \rightarrow 2 SIV (REDUCERE)

...

Subiectul al III-lea

25 de puncte

Subiectul E 

1. În reacția dintre hipozotidă și amoniac se formează azot. Ecuaţia termochimică a reacţiei este: 

6NO2(g) + 8NH3(g) → 7N2(g) + 12H2O(g) + 2731,2 kJ. 

Calculați entalpia molară de formare standard a hipozotidei, exprimată în kilojouli pe mol, utilizând ecuația termochimică a reacției dintre hipozotidă și amoniac și entalpiile molare de formare standard: ∆fH0 NH3(g) = - 45,9 kJ/mol, ∆fH0 H2O(g) = - 241,6 kJ/mol. 3 puncte 

2. Determinați căldura, exprimată în kilojouli, care se obține dacă în urma reacției dintre hipozotidă și amoniac se formează 15,68 L de azot, măsurați în condiții normale de temperatură și de presiune. Utilizați informații de la punctul 1. 3 puncte 

3. Determinați masa de apă, exprimată în kilograme, care poate fi încălzită de la 49 0C la 79 0C, utilizând căldura de 627 kJ, rezultată la arderea unui combustibil. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură. 3 puncte 

4. Aplicați legea lui Hess pentru a determina variaţia de entalpie ∆rH0, a reacţiei: CH3Br(g) + H2(g) →CH4(g) + HBr(g), ∆rH0 în funcție de valorile entalpiilor reacțiilor redate de ecuațiile termochimice: 

(1) C(s) + 3/2H2(g) + 1/2Br2(l) →CH3Br(g), ΔrH1° 

(2) C(s) + 2H2(g) → CH4(g), ΔrH2° 

(3) 1/2H2(g) + 1/2Br2(l) → HBr(g), ΔrH3°. 4 puncte 

5. Scrieți formulele chimice ale substanțelor: CHBr3(g), CHF3(g) și CHI3(g), în sensul descreșterii stabilității acestora, utilizând entalpiile molare de formare standard: ∆fH0 CHBr3(g) = + 23,8 kJ/mol, ∆fH0 CHF3(g) = - 695,4 kJ/mol și ∆fH0 CHl3(g) = + 251 kJ/mol. 2 puncte

Rezolvare Subiectul E

1. 6NO2(g) + 8NH3(g) \rightarrow 7N2(g) + 12H2O(g) + 2731,2 kJ.

ΔfH0NH3(g) = - 45,9 kJ/mol, ΔfH0H2O(g) = - 241,6 kJ/mol.

Adunăm căldurile de formare ale produșilor de reacție și le scădem pe cele ale reactanților.

ΔrH0= 12*∆fHH2Og0 - ...

...

Subiectul F

1. Notați formula chimică a bazei conjugate a acidului cianhidric. 1 punct 

2. Pentru o reacţie chimicǎ de forma A + B → Produşi s-au obţinut următoarele valori experimentale: 

v (mol‧L-1‧s-1 )[A] mol‧L-1 [B] mol‧L-1 
0,010,20,1
0,020,40,1
0,040,20,2

Calculaţi ordinele parțiale de reacţie, nA și nB. 4 puncte 

3. a. Într-o incintă etanșă cu volumul de 30,2 L, se află 56 g de azot, la 29°C. Calculaţi presiunea azotului din butelie, exprimată în atmosfere. 

b. Determinați masa de amoniac, exprimată în grame, care conține 12,044‧1023 molecule. 5 puncte 

Numere atomice: H- 1; C- 6; N- 7; Na- 11; Cl- 17. 

Mase atomice: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16; Na- 23; Mg- 24; S- 32; Cl- 35,5. 

Constanta molară a gazelor: R = 0,082 L∙ atm ∙ mol-1∙K-1.

Volumul molar (condiții normale):V = 22,4 L∙ mol-1 . Căldura specifică a apei: c= 4,18 kJ·kg-1 ·K-1

Numărul lui Avogadro: N = 6,022·1023 mol-1 .

Rezolvare Subiectul F

1. CN - baza conjugată

2. v = k. [A]nA.  [B]nB  

v = ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Chimie Anorganică 2022 | Modele de subiecte

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.