Bac Chimie Anorganică 2021 | Modele de subiecte

Accesează accest material pentru a putea citi rezolvările modelelor de subiecte de la bacalaureatul la Chimie Anorganică din 2021.

Subiectul I

40 de puncte

Subiectul A 

(30 de puncte)

Itemii de la 1 la 10 se referă la specii chimice, ale căror formule chimice notate cu litere de la (A) la (F), sunt prezentate mai jos: 

(A) F2                (B) NH4Cl             (C) [Ag(NH3)2]OH 

(D) Mg2+         (E) HCl                   (F) NaOH 

Pentru fiecare item, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoţit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

1. Elementul chimic ai cărui atomi formează specia chimică (D): 

a. are caracter electronegativ; 

b. este un nemetal; 

c. face parte din blocul s de elemente; 

d. face parte din blocul p de elemente. 

2. Atomii speciei chimice care prezintă în moleculă legătură covalentă nepolară:

a. au 5 electroni de valență; 

b. au 5 electroni pe ultimul strat; 

c. au în învelișul electronic 5 orbitali ocupați cu electroni; 

d. au în învelișul electronic 5 substraturi ocupate cu electroni. 

3. Elementul chimic din compoziția speciei (F), care are caracter electropozitiv, se află în Tabelul periodic în: 

a. grupa 13 (a III-a A); 

b. grupa 1 (I A); 

c. perioada 1; 

d. perioada 2. 

4. Există legături covalent coordinative în compușii: 

a. (A) și (B); 

b. (B) și (C);

c. (C) și (E);  

d. (E) și (F). 

5. La adăugarea a 2-3 picături de turnesol în soluția apoasă a speciei (F), aceasta se colorează în: 

a. albastru; 

b. galben; 

c. portocaliu; 

d. roșu. 

6. Reacția dintre speciile chimice (E) și (F) este o reacție: 

a. cu transfer de electroni; 

b. cu transfer de protoni; 

c. endotermă; 

d. lentă. 

7. Specia chimică (C): 

a. are ca liganzi anioni; 

b. conține un ion metalic divalent;

c. conține un ion complex pozitiv;  

d. este reactivul Schweizer. 

8. O soluție de compus (F), de concentrație 0,01 M are: 

a. [H3O + ] = [HO- ]; 

b. [H3O + ] > [HO- ];

c. pH = 2;  

d. pH = 12. 

9. Raportul masic H : N în specia chimică (C) este: 

a. H : N = 1 : 2;

b. H : N = 1 : 4; 

c. H : N = 2 : 1; 

d. H : N = 4 : 1. 

10. În 10,7 g de compus (B) există aceeași masă de hidrogen ca cea din: 

a. 8 mol de compus (E); 

b. 2,92 g de compus (E); 

c. 8 mol de compus (F); 

d. 32 g de compus (F). 

Rezolvare:

Subiectul A

1. c

2. ...

Subiectul B 

(10 puncte)

Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera F. 

1. Izotopii sunt specii de atomi care se deosebesc prin numărul de nucleoni. 

2. Raza ionului de sodiu este mai mare decât raza atomului din care provine. 

3. Caracterul electropozitiv sau electronegativ al unui element chimic este determinat de configurația electronică a atomilor săi. 

4. Într-un element galvanic, puntea de sare realizează contactul electric între soluții prin intermediul electronilor. 

5. Reacția sodiului cu apa are loc cu absorbție de căldură. 

Rezolvare

Subiectul B

1.

2. F (Explicație suplimentară: Ionul de sodiu este un cation, cationii au raza mai mică decât atomul din care provin.)

3. ...

Subiectul al II-lea

25 de puncte

Subiectul C

1. Atomii unui element chimic formează cationi monovalenți care au 78 de electroni în învelișul electronic, iar în nucleu au 118 neutroni. Determinați numărul de masă al elementului chimic. 2 puncte 

2. a. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (E), care are învelișul electronic format din 7 orbitali ocupați cu electroni, unul fiind monoelectronic. 

b. Notaţi poziţia în Tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului (E). 4 puncte 

3. a. Modelați procesul de ionizare a atomului de fluor, utilizând simbolul elementului chimic și puncte pentru reprezentarea electronilor. 

b. Notați caracterul electrochimic al fluorului. 3 puncte 

4. a. Notați numărul electronilor de valență ai atomului de azot. 

b. Modelaţi formarea legăturii chimice în molecula de azot, utilizând simbolul elementului chimic și puncte pentru reprezentarea electronilor. 3 puncte 

5. Într-un vas se află 145 g de soluție apoasă de clorură de sodiu, de concentrație procentuală masică 10%. Se adaugă 5 g de clorură de sodiu. Apoi se îndepărtează apă prin fierberea soluției obținute, până când masa acesteia devine 125 g. Determinați concentrația procentuală masică a soluției obținute după încetarea fierberii. 3 puncte

Rezolvare

Subiectul C

5.   

145 g soluție apoasă de NaCl C=10%, 

C=md*100/ms

10=md*100/145→ ...

Subiectul D

1. La încălzirea unui amestec de dioxid de mangan și iodură de potasiu căruia i s-a adăugat acid sulfuric, pe pereții eprubetei s-au depus cristale de iod. Ecuația reacției care a avut loc este: 

     ...MnO2 + ...Kl + ...H2SO4 → ...K2SO4 + ...MnSO4 + ...H2O + ...I2. 

a. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în această reacţie. 

b. Notaţi rolul dioxidului de mangan (agent oxidant/agent reducător). 3 puncte

2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul 1. 1 punct

3. Electroliza soluției apoase de sulfat de cupru(II) este utilizată la obținerea industrială a cuprului. 

a. Scrieți ecuația reacției globale care are loc la electroliza unei soluții apoase de sulfat de cupru(II). 

b. Calculaţi masa de sulfat de cupru(II), exprimată în kilograme, necesară pentru obținerea a 3,2 kg de cupru, la un randament al reacției de 80%. 6 puncte

Rezolvare

Subiectul D.

1. 

a.  Mn⁴⁺+2e ---> Mn²⁺   REDUCERE si      2I⁻-2e---> I2⁰   OXIDARE

b. agent oxidant

2.  

MnO2 +2KI+ ...

Subiectul al III-lea

25 de puncte

Subiectul E 

1. Etena se poate oxida cu ozon pentru obținerea acetaldehidei. Ecuația termochimică a reacției care are loc este: 

     C2H4(g)+ O3(g)→ CH3CHO(g)+ O2(g) + 361,3 kJ

a. Notaţi valoarea variației de entalpie a reacţiei. 

b. Precizați tipul reacției având în vedere schimbul de căldură cu mediul exterior. 

c. Calculaţi entalpia molară de formare standard a etenei, ∆fH0C2H4(g). Utilizați entalpiile molare de formare standard ∆fH0CH3CHO(g). = - 166,2 kJ/mol și ∆fH0O3(g) = 142,7 kJ/mol. 4 puncte 

2. Determinați căldura, exprimată în kilojouli, degajată în urma oxidării cu ozon a 16,8 L de etenă, măsurați în condiții normale de temperatură și de presiune, având în vedere ecuația reacției de la punctul 1. 2 puncte 

3. Dizolvarea în apă a iodurii de potasiu are loc cu degajare de căldură. În condiţii standard, căldura degajată la dizolvarea a 49,8 g de iodură de potasiu, într-o cantitate mare de apă, este 6,15 kJ. Determinaţi entalpia molară de dizolvare standard a iodurii de potasiu, exprimată în kilojouli pe mol. 2 puncte 

4. Aplicați legea lui Hess pentru a determina variația de entalpie a reacției:

2B(s) + 3H2(g) → B2H6(g), ∆rH0

în funcție de variațiile de entalpie ale reacțiilor descrise de următoarele ecuaţii termochimice: 

(1) B2H6(g) + 3O2(g) → B2O3(s) + 3H2O(g) ∆rH10

(2) 2B(s) + 3/2O2(g) → B2O3(s) ∆rH20   

(3) H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(g)  ∆rH30       5 puncte 

5. Oxidarea monoxidului de azot cu ozon, decurge conform ecuației reacției:

NO(g) + O3(g) → NO2(g) + O2(g), ∆rH0 < 0. 

Scrieţi relația de ordine dintre entalpiile molare de formare standard ale celor doi oxizi ai azotului, având în vedere variația de entalpie a reacției. 2 puncte

Rezolvare

Subiectul E

1. 

a. Entalpia este valoarea căldurii degajate la reacție. ΔrH0 = - 361,3 kJ

...

3. 

masa KI=39+127=166g/mol    nr de moli=m/M= 49,8/166=0.3 moli de KI   

   2KI+2H2O→H2+I2+2KOH+Q

...

Subiectul F

1. Pentru o reacţie de tipul A → 2B, se cunosc următoarele informații:

Timp (s)  t1 = 0  t2 = 30t3 = 45 
[A] (mol·L-1 )c1 = 0,2  c2 c3 = 0,02 
v ( mol·L-1·s-1)    5·10v2

a. Calculați concentrația molară c2 la momentul t2 = 30 s. 

b. Determinați viteza medie de reacție v2 , pe intervalul de timp 30-45 s.  4 puncte 

2. a. O butelie umplută cu gaz are volumul 4100 mL. Știind că butelia conține 1 mol de gaz comprimat la 5 atm, determinați temperatura gazului din butelie, exprimată în kelvini. 

b. Determinați volumul ocupat de 1,2044 · 1024 molecule de oxigen, exprimat în litri, măsurat în condiţii normale de temperatură şi de presiune. 5 puncte 

3. Azotatul de argint se utilizează la identificarea anionului clorură. Ecuația reacției care are loc este: 

Cl- (aq) + AgNO3(aq) → AgCl(s) + NO3 (aq)

Precizați dacă reacția este lentă sau rapidă.  1 punct 

  • Numere atomice: H- 1; N- 7; O- 8; F- 9; Na- 11; Mg- 12; Cl -17.
  • Mase atomice: H- 1; N- 14; O- 16; S- 32; Cl- 35,5; K- 39; Cu- 64; I- 127.
  • Constanta molară a gazelor: R = 0,082 L· atm · mol-1· K-1 .
  • Numărul lui Avogadro: N = 6,022·1023 mol-1 .
  • Volumul molar (condiții normale): V = 22,4 L· mol-1 .

Rezolvare

Subiectul F

1.

a. V=-(C2-C1)/t2-t1 → 5*10-3=-C2+0.2\30 → -C2=0,005*30-0,2 →-C2=-0,05 → C2=0,05

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Chimie Anorganică 2021 | Modele de subiecte

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.